09:34
16 oktober 2021

Vijf vragen over een persoonsgerichte aanpak van veelplegers aan……Frank van Summeren

Vijf vragen over een persoonsgerichte aanpak van veelplegers aan……Frank van Summeren

Interview met Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak’ die start op 11 november. Vragen gesteld door Rosa Tims, VL-Nieuws en Haags Congres Bureau (HCB).

Er wordt gesproken over stelselmatige daders en veelplegers. Kun je aangeven wat hier onder wordt verstaan?

Een veelpleger is iemand tegen wie meer dan 10 maal proces-verbaal is opgemaakt in zijn hele criminele carrière, waarvan eenmaal in het afgelopen jaar, wegens een mogelijk strafrechtelijk vergrijp. Een veel veroordeelde veelpleger wordt ook wel draaideurcrimineel genoemd.

Kun je iets zeggen over hoeveel deze mensen bijdragen aan de totale aantallen overtredingen en misdrijven?

Uit onderzoek komt naar voren dat een klein deel van de delinquenten verantwoordelijk is voor een groot deel van de criminaliteit en de ervaren overlast. Zo bleek uit analyses dat een beperkte groep stelselmatige daders, verantwoordelijk is voor 60% van de gepleegde criminaliteit. Het gaat hier om de zogenaamde veelplegers. Het mag duidelijk zijn dat wanneer de overheid er in slaagt de recidive van deze categorie delinquenten terug te dringen, dit een niet gering effect heeft op de criminaliteitscijfers en de ervaren veiligheid van burgers.

Op welke leefgebieden kan meervoudige problematiek betrekking hebben?

Veelplegers hebben een groot aandeel in de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast. De groep stelselmatige daders die verantwoordelijk is voor een groot deel van de ervaren overlast en criminaliteit kenmerkt zich veelal door een complexe meervoudige problematiek waardoor het moeilijk is om een ‘normaal’ leven te leiden. Het gaat hier om psychische problemen, een alcohol- en/ of drugsverslaving, geen eigen woonruimte, geen opleiding, geen baan, hoge schulden, sociaal isolement en sociale uitsluiting. Om een gedragsverandering van een stelselmatige dader te bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverleningstraject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alle leefgebieden. Dit vraagt om een integrale persoonsgerichte aanpak van de complexe meervoudige problematiek door betrokken organisaties en professionals.

Hoe pak je de problematiek dan vervolgens integraal aan?

De complexe meervoudige problematiek bij een veelpleger vraagt om een multidisciplinaire samenwerking waarbij betrokken stakeholders samenwerken en gezamenlijk tot een doeltreffende integrale persoonsgerichte aanpak komen. Voor een succesvolle uitvoering van de aanpak is regievoering cruciaal. De regisseur ziet er op toe dat de stakeholders een integraal plan van aanpak opstellen, bewaakt de uitvoering en voortgang daarvan en grijpt in wanneer de situatie daarom vraagt.

Welke eisen stelt dat aan de betrokken organisaties en personen?

Bij een integrale persoonsgerichte aanpak van een veelpleger zijn veelal tal van organisaties en maatschappelijke instanties betrokken die gezamenlijk de problematiek te lijf gaan. Het Veiligheidshuis, waarin gemeentelijke diensten, politie, justitie en diverse zorg- en welzijnsinstellingen samen onder één dak werken, speelt een belangrijke coördinerende rol bij de integrale persoonsgerichte aanpak van veelplegers. Het Veiligheidshuis is de plaats waar de partnerorganisaties bij elkaar komen voor afstemming, waar (indien mogelijk) informatie wordt gedeeld en (indien nodig) wordt opgeschaald als de betreffende veelpleger of een betrokken partnerorganisaties zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.

Er is een debat gaande over welke leefgebieden eerst op orde moeten zijn, hoe zie jij dat?

Opvallend is de sterk bepalende rol van familie, vrienden en kennissen. Bij een solide thuissituatie, waarbij geen personen uit de directe omgeving drugsverslaafd, dan wel gedetineerd, dan wel onbehoorlijk gedrag vertonen, is de kans op ontsporen aanzienlijk kleiner.

Waarom mogen we de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak’ die start op 11 november niet missen?

Als professionals heeft u te maken met urgente complexe meervoudige problematiek bij veelplegers die kan leiden tot onveiligheid en maatschappelijke onrust. Om het verschil te (kunnen) maken in complexe meervoudige problematiek volstaat het niet om slechts één of enkele onderliggende problemen aan te pakken, maar is een integrale multidisciplinaire aanpak noodzakelijk waarin door de betrokken professionals en organisaties wordt samengewerkt op alle relevante leefgebieden. Aan u de taak om de samenwerking tussen de betrokken professionals en organisaties te organiseren en regisseren om te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe meervoudige problematiek bij veelplegers om de kans op recidive te reduceren en onveiligheid voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de cursus integrale persoonsgerichte aanpak leert u hoe u stelstelmatige daders aanpakt die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast, hoe u integraal urgente complexe meervoudige problematiek bij veelplegers aanpakt, op welke manier u de samenwerking tussen betrokken professionals en organisaties organiseert en regisseert, hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt en op welke manier u voorkomt dat een dreigende situatie escaleert en leidt tot maatschappelijke onrust.

Meer leren? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2021’ die start op 11 november in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 − 11 =