06:47
18 augustus 2022

Nazorgproblematiek 18- t/m 26-jarige gedetineerden

Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Jongeren tot 27 jaar die
in 2012 een bijstandsuitkering aan willen vragen, moeten eerst vier weken actief op zoek naar werk
of een opleiding. Als jongeren na vier weken geen werk of opleiding hebben gevonden, kunnen ze een
bijstandsuitkering aanvragen. Deze nieuwe regels maken het voor jongeren in  detentie extra lastig om te zorgen dat zij op het moment dat hun detentie erop zit een vorm van inkomen hebben. In het kader van de nazorg aan (ex-)gedetineerden, zoals geformuleerd in het samenwerkingsmodel nazorg, wordt er juist naar gestreefd dat gedetineerden na afloop van hun detentie een vorm van inkomen hebben. De nieuwe
WWB maakt het dus lastiger om aan alle doelen van het nazorgbeleid te voldoen.
Om inzicht te krijgen hoe problematisch de nieuwe WWB kan zijn voor het nazorgbeleid voor jongeren,
wordt in deze factsheet een nadere beschrijving gegeven van de problematiek op inkomensgebied
van 18- tot en met 26-jarige gedetineerden. Hierbij is vooral aandacht voor de problematiek op inkomensniveau bij de start van de detentie en als de gedetineerde vrijkomt uit detentie. Ter indicatie van de problematiek van 18- tot en met 26 jarige gedetineerden zal een vergelijking gemaakt worden met
gedetineerden van 27 jaar en ouder.

Lees verder via WODC

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.