11:46
05 december 2022

Model op wijkniveau biedt inzicht in grote verschillen gebruik jeugdhulp zonder verblijf

Model op wijkniveau biedt inzicht in grote verschillen gebruik jeugdhulp zonder verblijf

De regionale verschillen in de mate van het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zijn groot, ook tussen wijken. Een door het SCP ontwikkeld model laat zien dat die verschillen meestal samenhangen met kenmerken van inwoners van de wijken. Niet alle wijkverschillen hangen echter samen met dergelijke kenmerken en dit vraagt om nader onderzoek.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Jeugdhulp in de wijk. Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar in de vorm van een drietal interactieve kaarten over de mate van gebruik (het percentage van de jongeren) van jeugdhulp zonder verblijf in 2017: werkelijk, verwacht op basis van het model en het verschil daartussen.

Achtergrond van de verschillen
Gemeenten weten niet altijd waarom de jeugdhulp in een bepaalde wijk erg hoog of laag is. Verschillen tussen wijken kunnen samenhangen met demografische kenmerken, zoals het aantal eenoudergezinnen en de grootte van een wijk. Ook andere gezinskenmerken (aandeel bijstandsgebruikers), kind kenmerken (speciaal onderwijs) en omgevingskenmerken (aandeel niet-westerse migranten) spelen een belangrijke rol. Om te kunnen bepalen in hoeverre dergelijke kenmerken samenhangen met verschillen tussen wijken, heeft het SCP een model ontwikkeld waarmee het mogelijk is om een verwachting van het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf binnen een wijk te berekenen en dit af te zetten tegen het werkelijke gebruik in 2017.

Als in een wijk het verwachte gebruik ver afwijkt van het werkelijke gebruik, dan spelen er voor die wijk kenmerken mee die niet in het statistisch model opgenomen zijn. De gemeente kan dan, samen met lokale partners, gaan kijken welke aanvullende kenmerken hier een rol bij zouden kunnen spelen.

Lees verder via scp.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.