06:58
26 mei 2022

Expired: Jeugdige op bureau: houd het kindvriendelijk

Minderjarigen vormen een kwetsbare doelgroep die extra aandacht nodig heeft, zeker wanneer het strafrecht in beeld komt. In de piketfase kan in het belang van de minderjarige nog een hoop verbeterd worden op het politiebureau. Hoe kun je daaraan als advocaat een effectieve bijdrage leveren en daarmee rolvast kindvriendelijk betekenis geven? Uit de rapporten van de Ombudsman en Kinderombudsman volgen enkele aanbevelingen.

EEN NACHT IN DE CEL Zo heeft de Kinderombudsman op 30 maart 2015 het rapport ‘Een nacht in de cel’ uitgebracht naar aanleiding van een klacht van een advocaat over de omstandigheden tijdens de inverzekeringstelling van zijn minderjarige cliënt.1 De knelpunten in de huidige praktijk rondom de inverzekeringstellingen worden in het rapport in een breder perspectief besproken. In samenspraak met de advocatuur doet de Kinderombudsman onder meer de aanbeveling alternatieven voor (de locatie van het gedurende de nacht ondergaan van) inverzekeringstelling telkens nauwkeurig te overwegen en dit schriftelijk concreet en gespecificeerd te doen blijken. Helaas is hier in de rechtspraktijk nog weinig van te merken. Een standaard werkwijze is niet vastgesteld, laat staan dat deze wordt toegepast. Hier ligt nog ruimte voor de advocatuur. Laten wij advocaten het rapport vanaf nu in de koffer meenemen naar het bureau en de hulpofficier van justitie actief vragen na te denken over kindvriendelijke alternatieven voor een ‘kale inverzekeringstelling’. Mocht hierop afwijzend worden gereageerd, is het bij een voorgeleiding voer voor de rechter-commissaris, dan wel bij de uiteindelijke inhoudelijke behandeling van de strafzaak.

BEZOEK VAN OUDERS De minderjarige bevindt zich op het bureau in een uiterst onnatuurlijke situatie. Tijdens het verblijf van de minderjarige in het arrestantencomplex of politiebureau heeft de minderjarige recht op bezoek van de ouders.2 Het belang van rechtstreeks contact tussen de ouder en het minderjarige kind gedurende de vrijheidsbeneming moet niet worden onderschat.3 Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) geeft hiervoor een nadere juridische grondslag. Detentie mag het rechtstreeks (fysiek) contact tussen de minderjarige en ouders niet doorbreken.4 Een zaak met een destijds 15-jarige jongen die werd verdacht van een geweldsfeit heeft geleid tot een Rapport van de Kinderombudsman/Nationale ombudsman d.d. 13 februari 2012 met als titel ‘Bezoek van ouders aan minderjarigen in politiecellen’.5 In het rapport staat de klacht centraal dat bezoek van ouders aan de minderjarige op het bureau alleen mogelijk was met een glazen wand ertussen en dat dit niet voldeed aan de eisen die voortvloeien uit het IVRK. De standaardprocedure toen was dat bezoek achter glas plaatsvindt, met als reden ‘beschikbaarheid en capaciteit’. Hiermee wordt inbreuk gemaakt op de rechten van het kind. De volgorde dient naar oordeel van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman andersom te zijn. Het bezoek dient standaard in de advocatenkamer plaats te vinden en alleen bij contra-indicaties achter glas.6 Een uitspraak van het gerechtshof Arnhem wees ook in deze richting.7 De beheerders van alle regionale politiekorpsen in Nederland kregen zeer heldere aanbevelingen: 1. Maak het bezoek van ouders aan minderjarige arrestanten zonder beperkingen van fysiek contact het uitgangspunt. 2.Neem dit uitgangspunt op in de huishoudelijke reglementen. Noem daarin de contra-indicaties op grond waarvan alsnog besloten kan worden tot bezoek achter glas. 3.Informeer een minderjarige gedetineerde over het feit dat bezoek Jeugdige op bureau: houd het kindvriendelijk

Lees verder via OMVR – Jeugdige op bureau: houd het kindvriendelijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.