02:06
30 juni 2022

Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur een feit -Weg met de Wob, op naar de Woo!? De do en don’ts

Al enige tijd lag een wetsvoorstel ter behandeling voor in de Tweede Kamer waarmee de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zou moeten worden vervangen. Die nieuwe wet over openbaarheid van overheidsinformatie, de Wet open overheid (Woo), was niet ingediend door één of meer ministers, maar door Kamerleden; een zogeheten initiatief-wetsvoorstel. Uiteindelijk werd op 19 april jl. het voorstel aangenomen, alleen de VVD en het CDA stemden tegen. Hoewel het nog geen vanzelfsprekendheid is dat de Eerste Kamer zal instemmen met dit voorstel en datum van inwerkingtreding (dus) ook nog niet bekend is, is het goed de belangrijkste wijzigingen kort te bespreken. Hierbij wordt uitgegaan van de tekst van de Woo zoals aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor wie geldt de Woo

Net als bij de Wob is het uitgangspunt dat transparantie voorop staat en dat een ieder om informatie kan verzoeken. Informatie van de overheid is immers, zo volgt ook uit de Woo en de parlementaire geschiedenis, van groot belang voor de democratische rechtsstaat. Particulieren, bedrijven, journalisten en belangenorganisaties moeten de overheid kunnen controleren.

Nieuw daarbij is onder andere dat die controle een groter bereik krijgt dan onder de Wob. Is de Wob alleen van toepassing op bestuursorganen, zie ook uitgebreid dit blog, de Woo regelt ook dat de Staten-Generaal, de Raad voor de Rechtspraak,  de Raad van State, de Nationale ombudsman en de besturen van de VNG en het IPO geconfronteerd kunnen worden met ‘Woo-verzoeken’ (verzoeken om informatie op grond van de Woo). Ook bepaalde privaatrechtelijke rechtspersonen, met een zeker ‘overheidsgehalte’ (bijv. wettelijk taak, publiek belang, EUR 100.000,– bekostiging uit algemene middelen, voor 50% of meer aandelen in handen van de overheid) kunnen onder de reikwijdte van de Woo vallen. Daarvoor is nog wel een aanwijzing nodig via een Algemene Maatregel van Bestuur. Daarin moet dan ook duidelijk worden gemaakt op welke informatie een verzoek dan kan zien. Een amendement om de reikwijdte weer terug te brengen tot die van de Wob, heeft het niet gehaald.

Lees verder via

Auteur: Cornelis van der Sluis, Advocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.