05:16
08 december 2022

Verwarring in Flevoland Verkennend onderzoek naar signalen over ‘verwarde personen’

Verwarring in Flevoland Verkennend onderzoek naar signalen over ‘verwarde personen’

Binnen een tijdbestek van nauwelijks twee jaar is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in de Nederlandse media, de politiek en inmiddels ook in het landelijke en gemeentelijke overheidsbeleid. Voor de gemeenten in de regio Flevoland vormde deze ontwikkeling de aanleiding tot een verzoek aan het Trimbos-instituut om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de regionale en de landelijke signalen over (ontwikkelingen in) de omvang en de aard van de problematiek rond ‘verwarde personen’ en over de met deze problematiek verband houdende maatschappelijke (risico)factoren en knelpunten in de zorg. Voor het onderzoek is een inventarisatie en een analyse gemaakt van relevante regionale en landelijk bronnen (registratiegegevens, onderzoeksrapporten) en is een serie interviews gehouden met vertegenwoordigers van relevante instanties in de regio (in het bijzonder zorginstellingen en gemeente). Het verkennende onderzoek resulteerde in de volgende bevindingen:

Signalen over ‘personen met verward gedrag’ – Landelijk beeld •

  • De belangrijkste aanleiding voor de huidige, landelijke aandacht voor ‘verwarde personen’ vormen de E33-codes – ‘overlast door verwarde of overspannen personen’ – in het politie-registratiesysteem. Het aantal onder de E33-code geregistreerde incidenten steeg tussen 2012 en 2015 met gemiddeld 14 % per jaar.
  • Verdiepingsstudies laten zien dat de aard van de incidenten die onder de E33-code worden geregistreerd zeer divers is. Ook laten ze zien dat in een minderheid van de gevallen daadwerkelijk sprake blijkt te zijn van overlast; in circa de helft van de gevallen blijkt geen sprake te zijn van ‘verwardheid’. Verder is in een minderheid van de gevallen sprake van een hulpvraag en in naar schatting een kwart tot een derde van de gevallen van een ‘vermoeden van psychische problematiek’.
  •  Er is vooralsnog geen zicht op de oorzaken van de stijging van het aantal onder de E33 code geregistreerde incidenten. Ook is niet duidelijk of en in hoeverre er bij de toename van de E33 registraties sprake is van registratie-effecten, een toename van het aantal meldingen, of een feitelijke toename van het aantal incidenten.
  •  Andere bronnen die melding maken van (toenemende) problematiek rond ‘verwarde personen’ (Aedes, Leger des Heils) beschikken niet over trendcijfers.
  •  Verschillende bronnen die wel over trendcijfers beschikken, ontkrachten vooralsnog de signalen van een toename van de problematiek van ‘verwarde personen’.
  •  De landelijke bronnen en diverse verdiepingsstudies geven per saldo geen eenduidig beeld. Wel geven ze aanleiding voor vragen bij de validiteit van de politieregistraties als indicator voor trends in maatschappelijk problematiek en bij de geschiktheid van de term ‘verwarde personen’ voor de analyse van en oplossingen voor maatschappelijk problematiek.

Lees verder via Trimbos – Verwarring in Flevoland Verkennend onderzoek naar signalen over ‘verwarde personen’

Bron: Sociale Vraagstukken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.