08:47
13 juli 2024

Van Ooijen: ‘Terugdringen van dakloosheid blijft een complexe opgave’

Van Ooijen: ‘Terugdringen van dakloosheid blijft een complexe opgave’

Naar schatting 30.600 mensen waren op 1 januari 2023 dakloos, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Begin juni informeerde staatssecretaris Van Ooijen (VWS) de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Preventie en Wonen Eerst worden veelvuldig genoemd.

Wonen Eerst
Van Ooijen: ‘Wonen Eerst kan alleen worden gerealiseerd als er voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar is voor mensen in een kwetsbare positie en voor mensen met een behoefte aan specifieke huisvesting. Het interdepartementale programma Een thuis voor iedereen, onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda, adresseert deze opgave.’

Het programma vertaalt zich in een aantal trajecten gericht op de huisvesting en begeleiding van dakloze personen met multiproblematiek en mensen met onbegrepen en/of verward gedrag.

Lopende trajecten
* Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid sinds 2023 structureel € 55 miljoen per jaar voor preventie en Wonen Eerst. Zij kunnen deze middelen ook inzetten voor de realisatie van alternatieve woonvormen.
* Met het wetsvoorstel Versterking regie op de volkshuisvesting worden gemeenten verplicht om een volkshuisvestingsprogramma te maken en woonzorgvisies regionaal af te stemmen. Gemeenten moeten hiervoor de woon- en zorgbehoefte voor aandachtsgroepen, waaronder dakloze mensen, in kaart brengen.
* In overleg met het ministerie van BZK wordt bekeken hoe alternatieve woonvormen onderdeel kunnen uitmaken van toekomstige stimuleringsregelingen voor woningbouw.
* Het onderzoeksprogramma Thuis in verschillende woonvormen (ZonMw) richt zich op het ontwikkelen van kennis over verschillende woonvormen en vormen van begeleiding voor de doelgroep maatschappelijke opvang beschermd wonen.
* Levensloopaanpak voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Het doel is een veiligere samenleving door in te zetten op stabiliteit. De levensloopaanpak wordt met financiering van het rijk landelijk uitgerold.

Lees verder via aedes.nl

Meer leren over radicalisering, ondermijning, jeugd & veiligheid, zorg & veiligheid en bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van OOV? Kom naar de HCB Seminars ‘Topsprekers in Veiligheid 2024’ op 18 september en 9 oktober met o.a. Bram Sizoo, Janine Janssen, Bob Hoogenboom, André van der Laan en Jan van der Grinten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *