07:51
24 mei 2022

Tool Verwarde mensen op straat Unieke aanpak verwarde mensen

Tool Verwarde mensen op straat Unieke aanpak verwarde mensen

Om meer zicht te krijgen op de kenmerken en de problematiek van de groep verwarde mensen op straat, heeft het Leger des Heils in de periode maart tot en met september 2015 een verdiepend onderzoek laten uitvoeren onder de populatie dak- en thuislozen in twee grote steden. Het Leger des Heils maakt zich al geruime tijd zorgen over verwarde mensen op straat. Daarmee doelen wij op een groep dak- en thuisloze mensen met psychische stoornissen, verslaving en verstandelijke beperking die steeds vaker gebruikmaakt van de laagdrempelige opvangvoorzieningen van het Leger des Heils. Het gaat om mensen (94% van de onderzochte populatie) met een combinatie van psychische stoornissen, verslaving en verstandelijke beperking, die ‘uitbehandeld’ op straat en in de laagdrempelige opvang terechtkomen. Bij meer dan de helft is sprake van agressief, intimiderend en bedreigend gedrag. De toeleiding en toegang tot ondersteuning, zorg en behandeling schieten voor hen tekort. De helft van deze mensen is niet in staat, ook niet op lange termijn, zelfstandig te wonen, maar blijft aangewezen op een beschermende woonvorm. Het Leger des Heils ziet dat voor deze mensen steeds minder plekken beschikbaar zijn.

Cornel Vader: “Het Leger des Heils pleit langs deze weg voor een paar oplossingsrichtingen:

  • voldoende capaciteit van beschermende woonvormen op regionaal niveau om passende zorg en ondersteuning voor deze kwetsbare mensen te garanderen.
  • een sluitend vangnet van samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, justitie en GGz
  • psychiatrische kennis op straat beschikbaar, zowel outreachend, in de laagdrempelige opvang als in de wijkteams.
  • Het mogelijk maken van een zogenaamde ‘InZorg-stelling’, door verruiming van bevoegdheden van burgemeesters.”
Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.