02:15
08 augustus 2022

Toestemming om persoonsgegevens te verwerken wil niet zeggen dat alles mag

Toestemming om persoonsgegevens te verwerken wil niet zeggen dat alles mag

In het kader van bescherming persoonsgegevens heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan : 201605875/1/A3 dd 23 augustus 2017 ( ECLI:NL:RVS:2017:2232 )
Nadat eiser toestemming heeft gegeven om ter behandeling van haar klacht gegevens te mogen delen met LMZ (meldpunt zorg) en IGZ (Inspectie) en zij, nadat bekend werd dat haar klacht niet in behandeling genomen zou worden, verzocht heeft om haar persoonsgegevens en alle andere gegevens inzake de klacht te vernietigen besluit de Minister om niet tot vernietiging over te gaan.
De Minister weigert hier gehoor aan te geven met als argument dat met het bewaren van de persoonsgegevens een zwaarwegender belang (dat van de volksgezondheid) wordt gediend. Subsidiair stelt de Minister kort gezegd: een gegeven toestemming kan niet zomaar ingetrokken worden. Door uit eigen beweging persoonsgegevens te verstrekken valt hetgeen verstrekt is onder de Archiefwet (bewaartermijn 10 jaar)
De rechtbank (bevestiging uitspraak door de Afdeling) maakt hier korte metten mee. Aan het geven van een toestemming moet een strikte uitleg gegeven worden zonder dat er door de ontvanger eigen interpretaties gegeven mogen worden waarom vernietiging na intrekken toestemming niet aan de orde is. Nu verwerking ism privacywetgeving is gedaan, komt men aan het bespreken van bewaartermijnen in de Archiefwet niet toe.

Lees verder via LinkedIn/Hans Vegter
Senior Jurist Privacy en PIA deskundige at Overheid

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Wet Openbaarheid van Bestuur is aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid? In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Om meer te leren kunt u zich inschrijven voor de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid’ van het Haags Congres Bureau, start 21 september.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.