10:33
04 oktober 2022

Tijd om te herijken Naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Tijd om te herijken Naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

De invoering van de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) betekent in 2009 een invulling van een bestuursrechtelijke mogelijkheid om (potentiële) plegers van huiselijk geweld tien dagen uit huis te plaatsen en tegelijkertijd een hulpverleningstraject te starten.  Naast het civiel- en strafrechtelijke traject vormt de wet het derde onderdeel van het trio wettelijke mogelijkheden om huiselijk geweld aan te pakken.

Het huisverbod wordt opgelegd door een burgemeester of namens hem door de daartoe gemandateerde
hulpofficier van justitie (HOvJ). Om te komen tot een besluit om wel of geen huisverbod op te leggen moeten er bestuursrechtelijk twee stappen worden doorlopen. Stap één is de vraag of er een bevoegdheid bestaat om een huisverbod op te kunnen leggen. De Wth vereist daarvoor dat er aan drie criteria moet zijn voldaan: 1. De beoogde uithuisgeplaatste moet meerderjarig zijn, 2. Deze persoon moet anders dan incidenteel met de beoogde achterblijvers in een bepaalde woning verblijven, 3. Er moet sprake
zijn van een (vermoeden van) een (dreiging van) ernstig en onmiddellijk gevaar. Dit laatste criterium moet worden beoordeeld aan een lijst van signalen die limitatief zijn opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), namelijk het Besluit tijdelijk huisverbod (Bth). De signalen uit het Bth zijn opgenomen in het Risicotaxatieinstrument Huiselijk Geweld (RiHG) dat in de uitvoering wordt gebruikt. Indien aan deze criteria is voldaan, is de burgemeester, of via mandaat namens hem de HOvJ bevoegd om een huisverbod op te kunnen leggen. Bestuursrechtelijk moet dan in stap twee worden beoordeeld of hij die bevoegdheid in deze ook in redelijkheid kan aanwenden. Dan moet worden gekeken naar proportionaliteit, subsidiariteit en contraindicaties. Gevolgd door een belangenafweging en het uiteindelijke besluit.Lees verder via Bureau Beke – Tijd om te herijken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.