01:12
22 februari 2024

Sociaal domein: nooit meer aanbesteden?

Sociaal domein: nooit meer aanbesteden?

Niet de Sint, maar de leden Ellemeet (Groenlinks) en Van der Staaij (SGP) kwamen afgelopen week met wat sommigen als een cadeau zien: het wetsvoorstel tot afschaffing van de aanbestedingsplicht binnen het sociaal domein. Gaat dit wetsvoorstel het wel halen?

Het wetsvoorstel
De leden hebben voorgesteld om aan de Aanbestedingswet 2012 het volgende artikel 2.6b toe te voegen: “In afwijking van de artikelen 2.2, 2.3 en 2.6a is het bepaalde bij of krachtens deel 2 van deze wet niet van toepassing op voor sociale en andere specifieke diensten, bedoeld in bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU, indien het de uitoefening van hun taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet of de Participatiewet betreft.”

Het wetsvoorstel is met name ingegeven door zorgen over een (Europese) aanbestedingsplicht voor diensten binnen het sociale domein en de discussie over de vraag of diensten zoals jeugdhulp en huishoudelijke hulp zich leent voor een aanbestedingsprocedure.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *