09:43
27 juni 2022

Overall rapportage sociaal domein 2015 Rondom de transitie

Overall rapportage sociaal domein 2015  Rondom de transitie

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het SCP periodiek een “Overall Rapportage Sociaal Domein”, die inzicht geeft in ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De Overall Rapportage geeft een landelijk beeld en biedt geen inzicht in de situatie of ontwikkelingen bij afzonderlijke gemeenten. De rapportage bestaat uit 4 delen, die elk vanuit een specifiek perspectief op het sociaal domein zijn opgesteld.

Deel 1: landelijke rapportage gericht op voorzieningen
Deel 1 geeft op hoofdlijnen een cijfermatig overzicht van het gebruik van voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning, voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en voor arbeidsparticipatie. De cijfers in deze rapportage hebben zowel betrekking op de periode voorafgaande aan de decentralisatie (2010-2014) als op het eerste halfjaar van 2015. Ook worden de eerste inzichten gegeven in regionale verschillen in het gebruik van voorzieningen. Deel 1 sluit af met informatie over het meervoudig gebruik van voorzieningen in het sociaal domein (stapeling) en veranderingen in het gebruik (dynamiek).

Deel 2: rapportage van de kwaliteit van leven in het sociaal domein
Op basis van een enquête in het najaar van 2015 gaat deel 2 in op de problemen die burgers ondervinden en de mate waarin zij die problemen kunnen oplossen, zelf of met behulp van hun sociale netwerk. Kernwoorden zijn kwetsbaarheid, participatie en redzaamheid. Dit deel bevat ook een ‘kwaliteit van leven index’, die aangeeft hoe burgers er voor staan in het sociaal domein als geheel. Tot slot wordt gekeken naar hun subjectieve welbevinden.

Deel 3: kwalitatieve rapportage van de uitvoeringspraktijk in enkele gemeenten
In deel 3 wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek naar de uitvoeringspraktijk in 2015 in drie gemeenten. Dit onderzoek beschrijft de ervaringen en perspectieven van direct betrokkenen (gemeenten, aanbieders, professionals en cliënten). De focus ligt op het integrale werken, het omgaan met eigen kracht en de ervaren regeldruk. Daarnaast is er speciale aandacht voor cliënten met problemen op meerdere vlakken (multi-probleemhuishoudens).

Deel 4: bestuurlijke rapportage op vijf thema’s
Deel 4 geeft inzicht in vijf bestuurlijke aspecten die samenhangen met de decentralisaties in het sociaal domein. (1) het inzicht van gemeenten in de maatschappelijke problematiek, (2) de financiële positie van gemeenten, (3) de sturing en controle door de gemeenteraad, (4) de uitvoering door de ambtelijke organisatie en (5) samenwerking tussen gemeenten in het sociaal domein. Dit deel is niet door het SCP verzorgd, maar door KPMG-Plexus en integraal in de Rapportage opgenomen.

De publicatie is te bestellen via de (internet)boekhandel en is gratis te downloaden via www.scp.nl

Lees verder via SCP

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.