05:12
26 mei 2022

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Het kabinet heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) aangewezen als coördinerend minister voor crisisbeheersing. Hij is verantwoordelijk voor de inrichting, de werking, de samenhang en de integrale aanpak van het crisisbeheersingsbeleid en het bijbehorende stelsel. De hoofdlijnen van het crisisbeheersingsbeleid en van het stelsel met betrekking tot de nationale crisisorganisatie zijn vastgelegd in het voorliggende Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Het Handboek is een nadere uitwerking van het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 20161 en legt op hoofdlijnen de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en kerntaken vast van de belangrijkste actoren binnen de nationale crisisstructuur. 2. Het Handboek is van toepassing op situaties, waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, of die anderszins een grote maatschappelijke impact (kunnen) hebben. In dergelijke situaties kan het gewenst zijn dat de rijksoverheid op hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau zorgdraagt voor coördinatie en besluitvorming over het geheel van maatregelen en voorzieningen die in samenwerking met de betrokken publieke en private partners met het oog op een samenhangende aanpak moeten worden getroffen.

Lees verder via NCTV – Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.