08:36
12 juli 2024

Monitor geeft inzicht in huisvesting aandachtsgroepen

Monitor geeft inzicht in huisvesting aandachtsgroepen

De nieuwe monitor huisvesting aandachtgroepen geeft inzicht in de huisvestingsopgave van een aantal aandachtsgroepen. Deze eerste versie wordt verder uitgebreid, zodat hij voldoende informatie biedt voor gemeenten en andere partijen om regionale afspraken te maken en de voortgang te monitoren.

Beschikbare informatie

De monitor biedt nu informatie over de volgende aandachtsgroepen:

 • Ouderen (2018-2022)
 • Studenten (2018-2021)
 • Uitstromers uit detentie (2018-2022)
 • Vergunninghouders (ook wel statushouders genoemd) (2021)
 • Taakstelling huisvesting vergunninghouders gemeenten (2018-2023)

De informatie kan op landelijk, regionaal en lokaal niveau worden bekeken.

Inzicht nodig voor regionale afspraken

Gemeenten, woningcorporaties, zorgpartijen en provincies maken afspraken over passende huisvesting en bijpassende zorg, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen in de samenleving. Regionaal wordt dit vastgelegd in een woonzorgvisie en vervolgens in het volkshuisvestingprogramma.

Voor een eerlijke verdeling van aandachtgroepen in regioverband, hebben partijen inzicht nodig in de omvang en ontwikkeling van te huisvesten aandachtsgroepen en beschikbaarheid van passende woningen en eventuele bouwopgaven. De monitor huisvesting aandachtsgroepen moet op termijn voldoende informatie verstrekken om deze afspraken te maken en de realisatie te volgen.

Met deze monitor krijgen partijen inzicht in:

 • mogelijke trendontwikkeling in het aantal personen binnen een aandachtsgroep
 • de verhouding tussen huishoudens en personen en de woonruimten waarin de aandachtsgroepen zijn gehuisvest
 • de samenstelling van het huishouden, dit geeft inzicht in de benodigde huisvesting en eventuele voorzieningen
 • het type eigendom (corporatie, private huur of koop) van de woning
 • het percentage of aantal gehuisveste aandachtsgroepen per huurklasse
 • het percentage of aantal vrijkomende corporatiewoningen dat naar een huishouden van een aandachtsgroep ging
 • de wettelijk opgelegde huisvestingstaakstelling voor statushouders en de realisatie daarvan in de afgelopen jaren

Lees verder via vng.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *