01:13
28 juni 2022

Langdurig toezicht zedendelinquenten Evaluatie van een pilot in twee regio’s

Langdurig toezicht zedendelinquenten  Evaluatie van een pilot in twee regio’s

Het kabinet Rutte II heeft het vergroten van de maatschappelijke veiligheid en het terugdringen van recidive als topprioriteiten benoemd. Specifieke aandacht is er daarbij voor zeden- en zware geweldsdelicten, die niet alleen de samenleving schokken maar ook van invloed kunnen zijn op het vertrouwen in de rechtsorde en de veiligheidsbeleving van burgers. Mede daarom is in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ onder meer de mogelijkheid tot langdurig toezicht op zeden- en geweldsdelinquenten en voormalig tbs-gestelden opgenomen.

Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel ‘langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking’.  Het wetsvoorstel bevat blijkens de Memorie van Toelichting de volgende onderdelen:

1. Het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege bij terbeschikkingstelling (tbs), waardoor langduriger – en indien noodzakelijk levenslang – toezicht mogelijk wordt;

2. Het gelijktrekken van de minimumduur van de proeftijd van de bijzondere voorwaarden met de minimumduur van de proeftijd van de algemene voorwaarde van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Het onderscheid tussen de beide proeftijden in artikel 15 Sr. wordt dus opgeheven. Verder wordt in de regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling de mogelijkheid opgenomen om de proeftijd te verlengen (eenmalig en voor zeden- en geweldsdelinquenten telkenmale);

3. De introductie van een zelfstandige, gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor tbs-gestelden van wie de terbeschikkingstelling (definitief) is geëindigd en voor zware gewelds- en zedendelinquenten van wie de gevangenisstraf is geëindigd of van wie de voorwaardelijke invrijheidsstelling na een gevangenisstraf is geëindigd. Bij deze maatregel worden op de persoon toegesneden voorwaarden gesteld om aan zijn gedrag te werken of ten aanzien van zijn bewegingsvrijheid in de samenleving.

Lees verder via Bureau Beke –  Langdurig toezicht zedendelinquenten Evaluatie van een pilot in twee regio’s

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.