11:45
03 december 2022

Intensieve aanpak overlast en veiligheid Lijnbaangebied en Vogelbuurt boekt resultaat

DORDRECHT – De intensieve aanpak Overlast en Veiligheid in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt werpt de eerste vruchten af. Uit onderzoek door het OCD blijkt dat het beter gaat. Er zijn minder misdrijven, minder fraude en minder meldingen van overlast in vergelijking met anderhalf jaar geleden. Het onderzoek toont ook aan dat de beleving van de mensen in de wijken nog achter blijft bij de cijfers. Zij voelen zich nog onveilig, ervaren overlast en zijn negatiever over de leefbaarheid. Dat zien de gemeente en partners als een bevestiging om de komende tijd actief door te gaan met de aanpak.

Nieuwe initiatieven
In beide wijken ontwikkelen zich steeds meer positieve activiteiten. In de Lijnbaan zijn de buurtmoeders steeds actiever en er is een pop-up wijk infopunt gestart waar partners zoals MEE, jongerenwerk, politie en gemeente actief aanwezig zijn, spreekuren houden en activiteiten organiseren. Ook zijn City trainers actief op het Energieplein.

In de Vogelbuurt ontmoeten buurtmoeders elkaar wekelijks op de Regenboogschool. Op 25 mei is op het Vogelplein een groendag georganiseerd door buurtbewoners en in vijf woningen van Woonbron is de broedstraat Vogelnest gestart. Hier worden activiteiten voor en door de buurt georganiseerd samen met de kunstenaars en creatieven die er wonen. Nieuwe initiatieven en ideeën van bewoners en ondernemers zijn zeer welkom.

Maatregelen
Voor het bereiken van resultaten in deze wijken is nodig om positieve initiatieven en harde maatregelen te combineren. Daarom zet de gemeente met partners in op harde maatregelen. Zo is de afgelopen tijd het handhavingsteam actief geweest in beide wijken. Dit team bezoekt overlastgevers uit de buurt en eventueel hun familieleden en vrienden. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in de eerste helft van 2016 59 dossiers onderzocht waar aanwijzingen waren van misbruik. In 34 situaties is de uitkering beëindigd.

De camera’s in de Lijnbaan hebben effect; er is minder overlast op straat. Bewoners geven aan dat het nu rustig is. Wel zijn politie en gemeente alert op verplaatsing van de overlast. Ook zijn in dit gebied verschillende personen in beeld die zich bezighouden met criminele activiteiten, met name georganiseerde hennepteelt en drugshandel. Twee bewoners zijn onlangs veroordeeld voor crimineel leiderschap en zitten momenteel in de gevangenis.

Woonbron, politie en gemeente hebben in de Vogelbuurt gesprekken gevoerd met ouders van overlast gevende kinderen tussen de 12 en 15 jaar. De ouders worden aangesproken op het overlast gevend gedrag van hun kinderen. Ook schoolverzuim wordt niet getolereerd.

Bij het aanpakken van de problemen kunnen bewoners en ondernemers in de buurt een actieve rol spelen. Men kan overlast en andere zaken melden bij de politie (0900-8844) en via de gemeente (14078 of per email wijklijn.meldingen@dordrecht.nl).

Samenwerking voorzetten
De komende tijd blijven de partners samen werken aan een leefbaar en veilig Lijnbaangebied en Vogelbuurt. De intensieve aanpak werkt, de samenwerking tussen de organisaties, de korte lijnen en het gezamenlijk sturen op resultaten wordt door alle partijen als positief ervaren. Op onorthodoxe wijze worden activiteiten en maatregelen ingezet om de doelen te bereiken. Continuïteit en intensiteit in de aanpak blijven belangrijk, vooral ook om een kentering in de beleving van de bewoners tot stand te brengen.

Bron: Dordrecht net 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.