12:37
22 februari 2024

Illegale achterdeur coffeeshop op een kier…..legaliseren dan maar?

In een coffeeshop mogen softdrugs gewoon verkocht worden, maar ze mogen niet aangeleverd worden. Deze komen dus binnen via de illegale achterdeur. Het probleem hierbij is dat de consument niet weet van wie hij koopt en de ondernemer niet volledig legaal kan werken.
De productie van en handel in cannabis is uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel van de georganiseerde criminaliteit. De meeste hennepactiviteiten spelen zich grotendeels af buiten het zicht van de inwoners maar ze zijn wel potentieel slachtoffer van de gevaren die hierdoor ontstaat. Ook kan deze criminele onderwereld verweven zijn met de bovenwereld wanneer crimineel geld wordt witgewassen. Nederland vervult internationaal nog altijd een voorbeeldrol met zijn gedoogbeleid, zegt de staatssecretaris van Volksgezondheid. Van Rijn vraagt zich af of het controleren van de wietteelt zal helpen om jongeren van de drugs te houden. “Je kunt kijken wat er in zit, maar vanuit het volksgezondheidsaspect kijk ik graag hoe we jongeren kunnen weerhouden om drugs te gebruiken. Het is belangrijk dat we onze jeugd beschermen.”

E. Tellegen schetst in het boek Het Utopisme van de drugsbestrijding [Bol.com] het verschijnsel en de ontwikkeling van drugs in de afgelopen honderd jaar. Gekeken word naar de geschiedenis van drugs zowel in Nederland als in het buitenland en de geschiedenis van de drugsbestrijding in verschillende landen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bezwaren die de schrijver heeft tegen de drugsbestrijdingsmethoden zoals die nu gebruikt worden. Denk daarbij aan de stigmatisering van drugsgebruikers door het huidige beleid, de belemmering van medicinaal gebruik van drugs, maar ook aan de verschuiving van drugs naar het criminele circuit. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de voor- en nadelen die de schrijver ziet in de diverse beleidsopties inzake bestrijding van drugs.

Er schuilt een behoorlijk gevaar in de illegale teelt van hennep. In Zeewolde moet er voortaan legaal hennep worden gekweekt. Dat is de insteek van Zeewolde Liberaal, eenmansfractie in de gemeenteraad van Zeewolde. Volgens Zeewolde Liberaal maakt legale teelt een einde aan nu veel voorkomende illegale stroomaftap, brandgevaar en stankoverlast.

De hennepteelt in Zoetermeer is aan het verharden. Dat concludeert burgemeester Aptroot. De kwekerijen die worden opgerold, worden steeds groter, meent hij. Ook gaat er zwaardere criminaliteit achter schuil. Volgens Aptroot is niet alleen de omvang van de hennepkwekerijen groter geworden. Ook de verantwoordelijken achter deze projecten zijn niet meer dezelfden. ,,Er zit zwaardere criminaliteit achter. Er zijn lui bij waarvan je weet dat die als het moet hun territorium gewapend verdedigen,” aldus de burgemeester, die aangaf dat hij in de gereguleerde hennepteelt geen oplossing van het probleem ziet. ,,Het is waar dat er een initiatief is om de hennepteelt te reguleren. Er is ook een groeiend aantal burgemeesters, waaronder ik, die hebben laten weten dat zij daar niets voor voelen.”

Ook in de verhuur van woningen komen   problemen met illegale wietkwekers voor met alle consequenties voor de huiseigenaren [particulier] maar ook zeker voor de corporatie. Uw huis is moeilijk verkoopbaar en u besluit de woning via een makelaar tijdelijk te verhuren. Dat had u misschien beter niet kunnen doen. Als criminelen de woning omtoveren in een hennepplantage bent u de sigaar. En de makelaar ontspringt – meestal – de dans.
Amsterdamse corporaties zien het aantal wietkwekerijen in sociale huurwoningen toenemen. Vorig jaar ontdekten ze 117 kwekerijen, waarna ze de huur ontbonden. Dat meer plantages zijn gevonden, komt door betere samenwerking tussen corporaties, energieleveranciers, gemeente en politie. Maar het vermoeden is ook dat de economische crisis een rol speelt. ‘Het is een gemakkelijke manier om veel geld te verdienen,’ zegt een corporatiewoordvoerder. ‘Als het misgaat, ben je je huis kwijt, maar steeds meer mensen nemen dat risico.’

De zogenoemde ‘achterdeur’ van coffeeshops valt niet onder het gedoogbeleid: het inkopen en in voorraad houden van handelshoeveelheden wiet en hasj is strafbaar. Lange tijd werden coffeeshops met rust gelaten zolang zij een zogeheten gedoogvergunning van de gemeente bezaten en zich aan een aantal streng gecontroleerde spelregels hielden.

In het boek ‘De wietindustrie‘ laten Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen wietproducenten en handelaren anoniem vertellen hoe de ‘achterdeur’ van coffeeshops is georganiseerd; ‘grote jongens’ met internationale bedrijven geven hun visie op de toekomst

Waarom de wietteelt niet legaliseren?

Tegenstanders van gecontroleerde hennepteelt vinden veel henneptelers en ondernemers die goed geld verdienen in de wietindustrie aan hun zijde: ook zij houden de achterdeur het liefst illegaal. Stel dat tuinders uit het Westland via een vergunningenstelsel kans krijgen om gecontroleerd en grootschalig wiet te kweken, dan kunnen de illegale kwekers wel inpakken: de prijzen zullen kelderen, en zij zullen niet kunnen tippen aan de hoogwaardige wietsoorten die hightech Westlanders op industriële wijze produceren, vrij van gewicht verhogende middelen en (verboden) bestrijdingsmiddelen.

Waarom de wietteelt legaliseren?

Waar de meeste coffeeshopondernemers nu juist over klagen is de toenemende criminalisering van de achterdeur. Ze vertellen dat ze steeds vaker in zee moeten met verkopers met wie ze liever geen zakendoen. Slechte en vervuilde wiet wordt agressief voor hoge prijzen verkocht. Willemsen van Checkpoint klaagde daar al in 2006 over. Zijn geldtransporteur was kort daarvoor overvallen, en zelf had hij zo genoeg van de ‘onfrisse’ types aan zijn achterdeur dat hij de gemeente verzocht om een vergunning voor de teelt van zijn eigen hennep. Als de coffeeshopondernemer over de prijs kan onderhandelen met een legale kweker, zijn alle zorgen over criminalisering van de branche verleden tijd.

Hennepteelt: levensgevaarlijk en strafbaar [Bron: Politie]

Hennep kweken lijkt een manier om snel geld te verdienen. Een kans om een financiële klapper te maken of uit de schulden te komen. Maar schijn bedriegt. Veel mensen komen als gevolg van hennepteelt juist (verder) in de financiële problemen. Hennep telen is bovendien een misdrijf, en dus strafbaar. En er zijn nog veel meer risico’s. Hennepkwekerijen zijn ook levensgevaarlijk. De kans op brand, wateroverlast, kortsluiting en ontploffing
is zeer groot. Ook de veiligheid en het leefklimaat in de buurt gaan achteruit. Daarnaast is het kweken van wiet al lang geen onschuldige hobby meer. De teelt en de handel zijn steeds vaker in handen van zware georganiseerde misdaad. Daarom pakt de politie de illegale hennepteelt in de regio keihard aan. En dat doen we niet alleen, maar samen met alle gemeenten, het Openbaar Ministerie, Sociale Recherche, woningcorporaties,
Belastingdienst, energie-, gas- en waterleidingbedrijven, en het UWV. Ons doel: het opsporen van de zware criminaliteit achter de hennepkwekerijen, om zo de illegale hennepteelt bij de wortels uit te roeien en ondermijning tegen te gaan.

18 negatieve effecten van het cannabisverbod [Bron: VOC Nederland]

 • Het verbod op cannabis leidt ertoe dat er naast de coffeeshops en de teelt voor eigen gebruik ook een illegale markt in cannabis bestaat, waar geen controle op mogelijk is, die leidt tot criminaliteit, onveilige en overlastgevende situaties, en waar minderjarigen gemakkelijk toegang tot hebben.
 • Het verbod op cannabis maakt grootschalige teelt en export tot een lucratieve inkomstenbron voor criminele organisaties, die deze inkomsten vervolgens kunnen gebruiken voor andere criminele activiteiten of via witwasoperaties de legale economie kunnen verstoren.
 • Het verbod op cannabis werkt crimineel en asociaal gedrag in de hand: regels inzake veiligheid en zekerheid worden gemakkelijk en ongestraft overtreden, conflicten worden vaak gewelddadig opgelost.
 • Hett verbod op cannabis leidt tot een verhoogde prijs, omdat de illegale markt (producent) een risico loopt en dit doorrekent in de prijs.
 • Het verbod leidt tot de toestroom van toeristen naar coffeeshops in de grensstreek en het opereren van “drugsrunners”. Eenvoudige oplossingen voor dit probleem, zoals de aanleg van een zgn. wietboulevard met legale aanvoer worden tegengehouden door het verbod op cannabis.
 • Het verbod op cannabis legt een enorme werkdruk op de middelen van het justitie- en politieapparaat, die deze niet voor andere, belangrijkere doelen kan inzetten. Sommige van de gebruikte middelen beperken de persoonlijke vrijheid van de burger en staan op gespannen voet met de rechtsstaat.
 • De kosten van de handhaving van het verbod op cannabis worden niet gerechtvaardigd door de resultaten. Ook al komt de doelstelling van dit verbod (een wezenlijke vermindering van vraag en aanbod) geen stap dichterbij, het verbod zelf wordt nooit ter discussie gesteld.hemp1
 • Het verbod op cannabis berokkent schade aan de geloofwaardigheid van de overheid, aangezien het gebruik ervan reeds in de samenleving is ingeburgerd.
 • Het (wereldwijde) verbod op cannabis is een van de steunpilaren van de door de VS gedomineerde “War on Drugs”, die wereldwijd leidt tot omvangrijke schendingen van de mensenrechten en schade toebrengt aan het milieu en de bestaanszekerheid van de bevolking van producerende landen.
 • Het verbod op cannabis belemmert de ontwikkeling van de industriële toepassingen van de hennepplant, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzame toekomst.
 • Het verbod op cannabis maakt het onmogelijk om een gestandaardiseerde controle uit te voeren op het product. Zodoende kunnen nauwelijks eisen aan het product worden gesteld, in verband met kwaliteit, gezondheid of informatievoorziening over de bestanddelen en werking van het product.
 • Het verbod leidt tot ongewenste praktijken in de teelt en verwerking die de kwaliteit van het product -en daarmee de gezondheid van de consument- kunnen aantasten.
 • Het verbod criminaliseert de cannabisconsument (ruim een miljoen Nederlanders), met negatieve sociale gevolgen voor de personen in kwestie, hun relaties en hun familie, werk- en woonomgeving.
 • Het verbod op cannabis is een beperking van het recht op vrije meningsuiting.
 • Het verbod legitimeert informatie over de vermeende slechtheid van cannabis die niet serieus op haar waarheidsgehalte en betrouwbaarheid kan worden getoetst, en die als rechtvaardiging dient voor een of andere vorm van actieve handhaving van het cannabisverbod.
 • Het verbod op cannabis schendt het recht van eenieder om over zijn of haar eigen lichaam te beslissen.
 • Het verbod op cannabis schendt het recht van eenieder om over een medicijn te beschikken dat nodig is om zijn/haar gezondheid en welzijn te behouden of te bevorderen.
 • Het verbod op cannabis schrikt artsen af om het middel voor te schrijven aan patiënten die baat kunnen hebben bij de werking van cannabis, en vertraagt het proces van erkenning van diens medicinale werking in de behandeling van meerdere aandoeningen zoals HIV/AIDS, MS, kanker en chronische pijnen.
 • Het verbod op cannabis ontneemt de overheid de mogelijkheid om accijnzen of belasting te heffen op het product.

Wat is erger alcohol of drugs?

Op de site Jellinek is een vergelijking gemaakt tussen alcohol en cannabis. De conclusie is dat alcohol een van de weinige middelen is die bij matig gebruik geen schade oplevert en in sommige gevallen zelfs gezond is. Cannabis moet ook bij matig gebruik gerookt worden en roken is nooit gezond. Daar staat tegenover dat er bij alcohol een aanzienlijke groep is die niet in staat is om matig te gebruiken. Bij overmatig gebruik wordt alcohol riskanter en gevaarlijker dan cannabis.

VNG – Het failliet van het gedogen

Al jaren wordt gediscussieerd over het cannabisbeleid. Vaak verengt het debat zich in voor of tegen regulering van de productie van cannabis, en voeren morele en ethische argumenten de boventoon. Daardoor leidt het debat tot een impasse, en tot oplossingen die de fundamentele problemen niet aanpakken. Ondertussen ervaren gemeenten, en wij als gemeentebestuurders, grote problemen met het huidige cannabisbeleid. Wat ons betreft is het dan ook tijd voor het doorbreken van de politieke impasse. [VNG]

Meerderheid gemeenten wil experimenteren met gereguleerde wietteelt
 
De meerderheid van de gemeenten is voor experimenten met wietteelt. Dit houdt in dat dat de wietteelt in handen komt van vergunninghouders, evenals de verkoop door coffeeshops. De overgrote meerderheid van de gemeenten steunt de oproep aan het Rijk om dergelijke experimenten mogelijk te maken, zo bleek  op het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) [Volkskrant]

Need I say more?  Misschien een overdenking waard….

Margareth Weijers, hoofdredacteur VL-Nieuws.nl

Lees ook

 

 

2 comments

 • Er is een lange lijst van nuances te geven aan dit stuk, maar even een paar dingen:

  – De politie neemt in haar tekst een politiek standpunt in dat in lijn ligt met de wetgever. Waarom, is totaal onduidelijk. Het besteedt 70% van de opsporingscapaciteit aan hennepteelt. Waarom het daar geen punt van maakt is een raadsel.

  – De samenvatting van de info van de Jellinek doet haast vermoeden dat alcohol gezond is en wiet niet. Dat is de wereld op z’n kop. Alcohol is al heel snel een van de meest toxische drugs die we kennen, en cannabis niet. Cannabis roken is ook niet verplicht, er zijn steeds meer manieren om de schadelijke stoffen achterwege te laten.

  – De tegenstanders van regulering in dit stuk (Van Rijn, burgemeester Zeewolde) praten om de hete brij heen. Zeggen: we willen het gewoon niet. Zet dat eens tegenover die 18 argumenten van de VOC-vereniging om het wél te reguleren, en je ziet dat het hier om een maatschappelijk probleem gaat dat door koppigheid niet wordt opgelost.

  Beleidsmakers zouden zich moeten schamen dat ze hun vooringenomenheid en angst voor stemmenverlies laten prevaleren boven het maatschappelijk welzijn.

  Reply
  • Dank voor uw reactie… uiteraard is dit stuk niet compleet. Ik schrijf om aandacht te vragen voor dit ‘probleem’ en hoop dat er tools/handreikingen ontstaan om tot een werkbare oplossing te komen. Niemand, behalve criminelen, zijn gebaat met de huidige regel- en wetgeving. De leefbaarheid en veiligheid van Nederland wordt hier niet beter op.
   Margareth Weijers
   Hoofdredacteur vl-nieuws.nl

   Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *