07:07
03 december 2022

Doorbreken van twee stromen in het lokale politielandschap

In de ogen van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) is er met de invoering van de Nationale Politie onvoldoende aandacht besteed aan de consequenties die verbonden zijn aan de terugtrekkende beweging van de politie uit buurten en wijken en aan de komst van de huidige gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Gelet op het gegeven dat regelmatig gesteld wordt dat de eigenlijke taak van de politie boeven vangen is (“de politie beperkt zich meer tot kerntaken en komt op grotere afstand van gemeenten te staan”), ontstaat naar de mening van de SMV niet alleen de schijn, maar gaat de Nationale Politie in werkelijkheid steeds meer functioneren als een justitiële politie. Naast de Nationale Politie ontstaan – zoals de VNG stelt – gemeentelijke boa’s als professionele handhavers die naar verwachting in 2020 allen overgestapt zullen zijn naar één nieuw modeluniform.
De SMV wenst principieel de trend naar een Tweestromenland, waarbinnen de gemeenten zich richten op de openbare ordehandhaving en de Nationale Politie zich sterker richt op de opsporing, te doorbreken. Volgens de visie van de SMV dient de Nationale Politie het hele spectrum van de lokale handhaving weer tot haar werkterrein te gaan beschouwen. Met de burgemeester als gezagsdrager en met de politie moet de sterkte en omvang worden bepaald die noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Voor de handhaving van de openbare orde is het van essentieel belang dat de burgemeester weer zeggenschap heeft/krijgt en precies weet over hoeveel politiefunctionarissen hij of zij kan beschikken.
Met de bepaling in het vernieuwde boa-stelsel dat er thans sprake is van operationele samenwerking tussen de Nationale Politie en (ook gemeentelijke) boa’s is het nog maar de vraag of het Tweestromenland kan worden voorkomen. De SMV tracht te bewerkstelligen dat de politiek zich (nogmaals) uitspreekt voor de handhaving van één Nationale Politie met het behoud van de twee politietaken, opsporing en handhaving van de openbare orde, omdat die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Gebeurt dit niet dan lijkt de beweging naar één Nationale Justitiële Politie, die belast is met de opsporing en naar verschillende handhavingsorganisaties in de gemeenten (de ‘nieuwe gemeentepolitie’) onherroepelijk. Het Tweestromenland is dan onontkoombaar.
Mocht worden gekozen voor het Tweestromenland dan dient men zich te realiseren, dat een nieuwe versnippering van het politiebestel zich zal aandienen, hetgeen in strijd is met de uitgangspunten van de Nationale Politie. Onze discussienota is in zijn geheel te downloaden via onze website, zie hier.
Bron: SMV 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.