04:55
29 februari 2024

Expired: De herovering van de publieke samenleving Naar coöperatief overheidsbestuur

Nederlanders hebben zelf vaak de beste ideeën om hun eigen omgeving beter, mooier, betrokkener en socialer te maken. We zien nu overal prachtige initiatieven ontstaan. In Apeldoorn wekken inwoners en bedrijven samen duurzame energie op, delen de winsten en investeren die weer in nieuwe energie met extra banen voor de regio als gevolg. In Lierop is bijna de helft van de inwoners verenigd in ‘Lierop leeft’, waar gezinnen samen een helpende hand bieden voor wie hulp nodig heeft, met zorg voor ouderen en betaalbare woningen voor jongeren. In de Reinwaterbuurt (Almere) bepaalt de gemeente nog enkel de ligging van de straten, maar gaan de bewoners verder over de openbare ruimte: de speelplekken, de groenstroken, de trottoirs, de parkeerplekken en de ligging van de oever. In al die initiatieven is het resultaat hetzelfde: mensen voelen zich meer betrokken bij de buurt, bij de kwaliteit van publieke voorzieningen, zij kijken eerder naar elkaar om en weten elkaar sneller te vinden. Het is daarom belangrijk dat de samenleving de ruimte krijgt. De overheid moet mensen die samen verantwoordelijkheid willen nemen voor maatschappelijke zaken daartoe in de gelegenheid stellen, ruimte bieden en belonen. Ook moeten de essentiële professionals in de frontlinie van het overheidsbeleid –de wijkagent, de leraar, de huisarts, de verpleegkundige – de ruimte en de vrijheid krijgen om samen met die mensen tot de beste oplossingen te komen. Een overheid dus die dit soort initiatieven niet van bovenaf beknot, zoals nu te vaak gebeurt, maar juist aansluit bij ontwikkelingen van onderop; ruimte geeft, ondersteunt, stimuleert. Een overheid als partner. Dat is wat we willen. Met deze initiatiefnota doen we daarom voorstellen die burgers meer zeggenschap geven over publieke voorzieningen en professionals ruimte geven om met burgers mee te denken. Dat doen we, omdat we ervan overtuigd zijn dat de overheid en de samenleving samen verantwoordelijkheid dragen voor publieke taken. Met deze nota sluiten we aan bij een gedachtegang die al langer in opkomst is. Het WI van de ChristenUnie bepleitte recent de ‘Coöperatiemaatschappij’ in een gelijknamig boek en binnen de PvdA werd in het rapport ‘Politiek van Waarde’ gepleit voor ruimte voor initiatief van onderop. Daarnaast bracht PvdA-Kamerlid Grace Tanamal een nota uit over buurtrechten, dat dit uitwerkt op wijkniveau. En ook binnen andere partijen wordt gezocht naar een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling op het grensvlak van samenleving, overheid en markt. Deze nota bestaat uit drie delen. In het eerste deel schetsen we kort de analyse van de huidige situatie: waar komen we vandaan, waar staan we nu. In het tweede deel schetsen we ons alternatief: coöperatief overheidsbestuur. In het derde deel koppelen we daar een aantal concrete voorstellen en verkenning aan.

Lees verder via PVDA/Christenunie – Initiatiefnota PvdA & ChristenUnie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *