01:42
08 december 2023

Daders op het spoor Een analyse van geweldplegers en geweldsincidenten tegen NS-personeel

Daders op het spoor  Een analyse van geweldplegers en geweldsincidenten tegen NS-personeel

Regelmatig vinden geweldsincidenten plaats tegen functionarissen met een publieke  taak.  Medewerkers  van  de Nederlandse  Spoorwegen  (NS)  maken  deel  uit  van  een  beroepsgroep  –  medewerkers  in  het  openbaar  vervoer  –  die  hier  frequent  het  slachtoffer van wordt. Er zijn en worden maatregelen genomen om geweldsincidenten in het open‐ baar  vervoer  te  verminderen en agressie aan  te  pakken. Kennis  over  de  profielen  van  geweldplegers  en  een  gedetailleerder  zicht  op  de    geweldsincidenten  kunnen  bijdragen aan het nemen van effectieve(re) maatregelen en is derhalve bruikbaar ter  ondersteuning  van  het  beleid.  In  dit  onderzoeksrapport wordt  beschreven wat we  op grond van de gegevens van de NS, de Nationale Politie en het Centraal  Justitieel  Incassobureau  (CJIB) weten  over  de  geweldsincidenten  tegen NS‐medewerkers  en  de plegers van dat geweld. Het onderzoek behelst zowel een  kwantitatieve als een  kwalitatieve verkenning van ‘Geweld tegen NS‐personeel’.  Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie  uit‐ gevoerd door Bureau Beke in samenwerking met Bureau Bruinsma.   Onderzoeksvragen In het onderzoek is aandacht voor de typering van incidenten in het openbaar ver‐ voer  en  de  achtergrondkenmerken  van  geweldplegers.  In  het  onderzoek  staan  de  volgende onderzoeksvragen centraal:

  • Hoe kunnen incidenten van geweld tegen NS­personeel worden getypeerd?
  •  Welke vormen van geweld worden gepleegd (verbaal, fysiek) en in welke  mate? In hoeverre is sprake van wapengebruik? 
  •  Zijn er hotspots en hottimes te benoemen?
  •  Wat is de verdeling van geweld in groepsverband ten opzichte van   soloplegers?
  •  In welke mate is sprake van alcohol‐ en drugsgebruik ten tijde van het   incident?
  • Welk aandeel hebben ‘verwarde personen’ in geweld tegen NS‐personeel?   Zijn er omstandigheden die geweld tegen NS‐personeel bevorderen?
  •  Welke informatie over de aanpak van agressie en geweld in de trein is in het  buitenland (i.c. België, Duitsland en Groot‐Brittannië) opgetekend?

Lees verder via Bureau Beke – Daders op het spoor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *