12:09
19 september 2018

De AVG en de Wet politiegegevens: grote veranderingen in het BOA-werkveld

De AVG en de Wet politiegegevens: grote veranderingen in het BOA-werkveld

In mei 2018 is de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend veranderd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor opsporingsgegevens is er een nieuwe Wet politiegegevens (Wpg). Een belangrijke wijziging is dat de Wpg ook van toepassing wordt op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Wettelijk kader voor opsporingsinformatie in 2018
Buitengewoon opsporingsambtenaren stellen zich steeds meer op als netwerk- en ketenpartners. Ze moeten wel, want zij staan samen met de politie en andere organisaties aan de lat voor een veilig Nederland. De privacywetgeving geeft kaders voor de samenwerking door BOA’s met andere handhavers en met organisaties zonder opsporingsbevoegdheden, maar wordt in de uitvoeringspraktijk als complex ervaren. Bovendien zijn er veel ingrijpende wijzigingen op komst.

EU Richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging
Voor een groot aantal verwerkingen van persoonsgegevens geldt de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Maar de AVG geldt niet voor gegevens die worden verwerkt voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten – een belangrijke taak voor BOA’s. Voor alle persoonsgegevens die voor dat doel worden verwerkt, geldt de Europese Richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging. In Nederland worden daarom de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens (Bpg) aangepast.

Overtredingen verwerken conform de Wpg
BOA’s hebben vaak verschillende petten op en ze verwerken verschillende soorten persoonsgegevens. Gegevens die ze verwerken in het kader van toezicht vallen vanaf mei 2018 onder de AVG – dat is al een flinke verandering. Maar daar komt dus nog bij dat alle gegevens die ze als opsporingsambtenaar verwerken onder de ‘EU-richtlijn opsporing en vervolging’ vallen en dus onder de Wpg.

Nieuwe wet, nieuwe eisen
De Wpg betekent dat een deel van uw gegevenshuishoudingen anders moet worden ingericht: andere verwerkingstermijnen met andere regels voor het verstrekken van de gegevens. Er moet een bevoegd functionaris worden aangewezen die als hoeder fungeert voor een deel van de gegevens. [tekst verwijderd] Er moet een register worden opgesteld van alle gegevensverwerkingen. Voor BOA’s geldt dat alle registratiesystemen onderscheid moeten kunnen maken tussen strafrechtelijke gegevens en andere gegevens. De strafrechtelijke gegevens moeten worden geoormerkt en er gelden andere autorisaties voor de toegang tot deze gegevens. Ook is er een loggingsverplichting voor dit soort gegevens die niet geldt voor verwerkingen conform de AVG.

Specifiek BOA: twee regimes
Er gelden twee regimes naast elkaar. Enerzijds de AVG-gegevensverwerking voor ‘normale’ persoonsgegevens (personeel, klanten, relaties, e.d.) en voor alle persoonsgegevens over toezicht en bestuursrechtelijke handhaving. Anderzijds geldt de Wpg voor alle persoonsgegevens over opsporing en vervolging van strafbare feiten. Binnen hetzelfde BOA-domein zullen gegevens soms ook moeten worden overgeheveld van de AVG naar de Wpg en soms zullen ze zelfs in twee systemen naast elkaar staan.

Voor veel gegevens waar BOA’s mee werken, geldt dus de nieuwe Wpg. Iedereen die BOA is (en zijn werkgever) en gewend is dat de AVG de grondslag biedt voor gegevensverwerking, kan zijn kennis maar beter snel laten bijspijkeren.

Meer weten? Neem dan deel aan de cursus Privacywetgeving voor BOA’s: de nieuwe Wpg op 10 of 16 oktober van Studiecentrum Kerckebosch.

Voor meer informatie en het aanmeldformulier kijkt u op kerckebosch.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *