10:53
23 juni 2018

De AVG en de Wet politiegegevens: grote veranderingen in het BOA-werkveld

De AVG en de Wet politiegegevens: grote veranderingen in het BOA-werkveld

In mei 2018 verandert de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens wordt vanaf dat moment de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg) van kracht. Een belangrijke wijziging daarin is dat de Wpg ook van toepassing wordt op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Wettelijk kader voor opsporingsinformatie in 2018
BOA’s stellen zich steeds meer op als netwerk- en ketenpartners. Ze moeten wel, want zij staan samen met de politie en andere organisaties aan de lat voor een veilig Nederland. Met de huidige vormen van overlast en criminaliteit is het niet meer mogelijk de klus alleen te klaren. Handhaving en toezicht zijn noodzakelijke middelen, maar informatie is inmiddels het belangrijkste wapen. En onderling informatie delen met andere handhavers en met organisaties zonder opsporingsbevoegdheden is weer een noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking.

AVG en Richtlijn
Voor een groot aantal verwerkingen van persoonsgegevens geldt vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG); de Wbp komt te vervallen. Echter, de AVG geldt niet voor gegevens als die worden verwerkt, voor de opsporing of vervolging van strafbare feiten – een belangrijke taak voor BOA’s. Voor alle persoonsgegevens die voor dat doel worden verwerkt, geldt de Europese Richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging. In Nederland worden daarom de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens (Bpg) aangepast.

Overtredingen verwerken conform de Wpg
BOA’s hebben vaak verschillende petten op en ze verwerken verschillende soorten persoonsgegevens. Gegevens die ze verwerken in het kader van toezicht vallen vanaf mei 2018 onder de AVG – dat is al een flinke verandering. Maar daar komt dus nog bij dat alle gegevens die ze als opsporingsambtenaar verwerken onder de EU-richtlijn opsporing en vervolging valt en dus ook onder de Wpg en het Bpg.

Nieuwe wet, nieuwe eisen
De AVG betekende al dat een deel van uw gegevenshuishoudingen anders moet worden ingericht: andere verwerkingstermijnen met andere regels voor het verstrekken van de gegevens. Er moet een bevoegd functionaris worden aangewezen die als hoeder fungeert voor de gegevens. De loggingsbepalingen veranderen en er moet een register worden opgesteld van alle gegevensverwerkingen. Voor boa’s geldt dat alle registratiesystemen onderscheid moeten kunnen maken tussen strafrechtelijke gegevens en andere gegevens. De strafrechtelijke gegevens moeten worden geoormerkt en er gelden andere autorisaties voor de toegang tot deze gegevens.

Specifiek boa: twee regimes
Er zullen dus twee aparte regimes naast elkaar zullen gaan gelden:. Enerzijds de AVG-gegevensverwerking voor ‘normale’ persoonsgegevens (personeel, klanten, relaties, e.d.) en voor persoonsgegevens over toezicht en bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast moet er een Wpg-gegevensverwerking komen voor alle persoonsgegevens over opsporing en vervolging van strafbare feiten. Binnen hetzelfde BOA-domein zullen gegevens soms ook moeten worden overgeheveld van de AVG naar de Wpg en soms zullen ze zelfs in twee systemen naast elkaar staan.

Voor veel gegevens waar boa’s mee werken, geldt binnenkort dus de nieuwe Wpg. Iedereen die BOA is (en zijn werkgever) en gewend is dat de Wbp de grondslag biedt voor gegevensverwerking, kan zijn kennis maar beter snel laten bijspijkeren.

Meer weten? Neem dan deel aan cursus Privacywetgeving voor BOA’s vanaf mei 2018 op 23 mei a.s. in Breukelen van Studiecentrum Kerckebosch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *